מדיניות ביטולים לכרטיסים גמישים בלבד

מדיניות החזר כספי בעת ביטול:
מרגע רכישת הכרטיס ועד 45 יום לפני המסע יעמדו דמי הביטול על %0( לא כולל עמלת סליקת האשראי(

45 יום לפני היציאה למסע יעמדו דמי הביטול על %25

30 יום לתחילת המסע ובמהלכו יחייב המשתתף ב %50

מחיר החזר הימים שנעשה בהם שימוש יחושב ללא הנחה של מכירה מוקדמת וללא הנחות קופון.

ביטול מצד המשתתף בשל סיבה רפואית לפני המסע ובמהלכו שגו רמת לו לא לחזור יותר למסע בכלל יזכה בהחזר מלא של הימים אותו לא צעד, חישוב  הימים אותם צעד יחושבו ללא הנחות של כרטיס לכל השביל וקוד קופון ) ללא
עמלת אשראי (.

ביטול מצד המארגן יזכה את המשתתף במלוא התשלום ששולם ללא שום פיצוי נוסף.

במקרה של סגר עקב קורונה/ מצב ביטחוני אין החזר כספי, המסע ידחה למועד בו אין סגר/ מצב ביטחוני יציב, ניתן להמיר את  הכרטיס הנרכש לכל מקטע אחר למשך שנתיים.

הצהרות:
1. הריני להצהיר כי מצב בריאותי מאפשר לי השתתפות במסע של ה Walkaboutlove על שביל ישראל.

ידוע לי שההשתתפות במסע מחייבת הליכה שבין 27-15 ק"מ ביום והיא דורשת מאמץ גופני והריני לאשר כי אין כל מניעה
בריאותית או אחרת להשתתפותי במסע.

הנני להצהיר כי השתתפותי במסע על אחריותי בלבד וכי ידוע לי שע"ר Walkaboutlove מאפשר לי את את הרישום למסע,

רק על בסיס הצהרותיי הנ"ל.
2.  אין אנו אחראים לכל נזק לרכוש או לגוף, אובדן, מעשה או מחדל שלא נעשו ישירות ע"י love about Walk או מי מעובדיהם.

3 . הריני מאשר כי קראתי את נוהל ביטול ההשתתפות במסע אשר מופיע בטופס זה והריני מסכים לו.
אנו ממליצים לכל משתתף לבטח את עצמו בביטוח תאונות אישיות.מצב